Plan zajęć Plan zajęć   Poczta Poczta   strona główna strona główna   poleć znajomemu poleć znajomemu   dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych  
 
Rekrutacja
al. Niepodległości 32
43-100 Tychy
tel. 32 327 65 51
 
Siedziba Wydziału Zamiejscowego KA im. AFM:
al. Niepodległości 32
43-100 Tychy
tel. 32 326 51 01
rektorat@wszins.tychy.pl
 
Dziekanat:
al. Niepodległości 32
43-100 Tychy
tel. 32 326 51 04
wew. 120 lub 140
dziekanat@wszins.tychy.pl

 
 
 
 
 

Urlop pracowniczy

drukuj drukuj do PDF
 
Urlop pracowniczyUrlop wypoczynkowy
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec.
Warto również wiedzieć, że pracownik, który podjął pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopowego przysługującego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1.01.2004r. określa dwa wymiary urlopu: 20 dni, w sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, z kolei 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wliczane są okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Należy również wiedzieć, że do okresu pracy, od którego jest zależny wymiar urlopu, wliczane są tytuły ukończenia następujących szkół, z których okresy nauki nie podlegają sumowaniu:
- zasadniczej szkoły zawodowej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;
- średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;
- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;
- średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata;
- szkoły policealnej - 6 lat;
- szkoły wyższej - 8 lat.Należy również pamiętać, że jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, to wówczas do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, jest wliczany okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki. Nie mniej jednak jest to zależne od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Co się tyczy terminu udzielania urlopu, to pracodawca jest obowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Pracownik ma możliwość podzielenia urlopu na części. Należy jednak pamiętać, by w takim przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z ustalonym przez pracodawcę planem urlopów, który zapewni normalny tok pracy.

Urlop bezpłatny

Pracodawca, na pisemny wniosek pracownika może udzielić mu bezpłatnego urlopu. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
natomiast w przypadku udzielania urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.Urlop na żądanie

Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.Urlop macierzyński

Pracownicy, zgodnie z Kodeksem Pracy, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
- 16 tygodni przy pierwszym porodzie;
- 18 tygodni przy każdym następnym porodzie;
- 26 tygodni, w sytuacji urodzenia więcej niż jednego dziecka przy pierwszym porodzie.

Co ważne - co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywana datą porodu.

Ponadto, pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

opracowano na podstawie:
Kodeks Pracy Art. 152. §1, §2
Kodeks Pracy Art. 153. §1, §2
Kodeks Pracy Art. 154. §1
Kodeks Pracy Art. 1541. §1
Kodeks Pracy Art. 155. §1, §2
Kodeks Pracy Art. 161
Kodeks Pracy Art. 162
Kodeks Pracy Art. 163. §1
Kodeks Pracy Art. 174. §1, §2, §3
Kodeks Pracy Art. 180. §1, §3, §5, §6
Kodeks Pracy Art. 1672.
 
 
 
Copyright ® 2008. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: Yakamedia.pl  |  Oprogramowanie:Cube System™ CMS